REGULAMIN GWARANCJI

 1. Firma RICHMANN Andrzej Pałka udziela 12 miesięcznej gwarancji
  przy zakupie na firmę, 24 miesięcznej gwarancji przy zakupie na osobę prywatną na produkty z katalogu oraz dożywotniej gwarancji na wybrane produkty marki RICHMANN, CORONA, a także na oczka do poziomic firmy KAPRO.
  Gwarancja ta obejmuje zarówno wady fabryczne jak i materiałowe z wyłączeniem ich naturalnego zużycia się podczas eksploatacji. W przypadku zakupu zestawu produktów np. zestawu kluczy nasadowych, gwarancja obejmuje wymianę tylko pojedynczego klucza, w którym ujawniła się wada, a nie całego zestawu.
 2. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się wraz z wydaniem towaru i dokumentu zakupu.
 3. Dożywotnia gwarancja obejmuje wybrane produkty marki RICHMANN, CORONA oraz na oczka do poziomic firmy KAPRO. Produkty objęte niniejszą gwarancją są dodatkowo oznaczone w katalogu.
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  • Nasadki typu BIT mające zaokrąglone krawędzie zewnętrzne lub wyraźne znaki uderzeń (odpryski, rysy, wgniecenia) wokół prowadnicy, które jasno wskazują na stosowanie ich w połączeniu z kluczami udarowymi lub innymi napędami mechanicznymi. Współpraca elementów opisanych powyżej w połączeniu z kluczami udarowymi doprowadzi do szybkiego ich uszkodzenia.
  • Roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
  • Narzędzia, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz narzędzia uszkodzone mechanicznie.
  • Narzędzia, które noszą znamiona próby samodzielnej naprawy.
  • Akumulatorów, baterii po upływie 6 miesięcy od daty sprzedaży.
 5. W przypadku stwierdzenia wady przez nabywcę w produkcie objętym gwarancją, nabywca zobowiązany jest do powstrzymania się od używania produktu do czasu stwierdzenia wady przez Gwaranta oraz do dostarczenia wadliwego produktu wraz z niezbędnymi dokumentami do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego.
 6. Wraz ze stwierdzeniem wady w w/w produktach, Firma RICHMANN Andrzej Pałka zobowiązuje się wymienić je bezpłatnie na towar pozbawiony wad na podstawie dowodu zakupu tj. paragonu lub faktury VAT. Jeżeli towar objęty gwarancją nie znajduje się na stanie magazynowym sklepu bądź też został wycofany z oferty firmy RICHMANN Andrzej Pałka, Gwarant zobowiązuje się do wymiany towaru na jego odpowiednik tj. produkt o zbliżonych parametrach spełniający tożsame funkcje.
 7. Firma RICHMANN Andrzej Pałka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzi marki RICHMANN lub CORONA, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez Gwaranta w szczególności polegające na zmianach konstrukcyjnych, zużyciu lub naprawie przez nabywcę lub osobę trzecią.
 8. Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego produktu bądź też niemożliwości jego użycia.
 9. Dokument gwarancji stanowi faktura zakupu z określoną datą sprzedaży bądź paragon fiskalny.
 10. W razie sporu wynikającego z postanowień niniejszej gwarancji, sądem właściwym jest sąd siedziby Gwaranta.